Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

  • OBEC RASLAVICE
  • vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   V Ý B E R O V É     K O N A N I E

   na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, Raslavice s predpokladaným termínom nástupu 1.12.2016.

   Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

   • Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

    bezúhonnosť,

    zdravotná spôsobilosť,

    priama pedagogická činnosť minimálne 5 rokov,

    ovládanie štátneho jazyka,

    znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti školy s právnou subjektivitou,

    riadiaca prax minimálne 3 roky,

    komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti,

    znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná.

    Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

      1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
      2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
      3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
      4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
      5. Profesijný životopis
      6. Motivačný list
      7. Zoznam publikačnej činnosti
      8. Zoznam autorstva a realizovaných projektov
      9. Doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní
      10. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 2 štandardizovaných strán
      11. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
      Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
      Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo osobne v termíne do 28.10. 2016 na adresu Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice Obálku označte heslom: „NEOTVÁRAŤ- výberové konanie ZUŠ Raslavice“.
      Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

     Ďalšie informácie:
     Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice, tel. 054/4792222, e-mail: obec@raslavice.sk Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

     V Raslaviciach dňa 04.10. 2016.

                                                                                                                                   Marek Rakoš
     Starosta obce

     .

     Zverejnené: 04.10.2016

  .

  • .

  .

 • .

 • .
 • .