Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 • zamestnancov obce Raslavice

 • pdf VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce
 • pdf Návrh VZN obce Raslavice č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce
 • pdf VZN obce Raslavice č 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice
 • pdf VZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
  o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnos školského klubu detí
  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra vožného času zriadeného pri ZŠ Raslavice
  o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín
 • pdf VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdf Návrh - VZN obce Raslavice č.6/2016 o mieste a čase zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
  o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnos školského klubu detí
  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra vožného času zriadeného pri ZŠ Raslavice
  o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín
 • pdfNávrh - VZN obce Raslavice č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdf Návrh - VZN obce Raslavice č.o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice
 • pdf VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisovanie ovzdušia malým zdrojom znečisovania ovzdušia
 • pdf Zásady  krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe Základnej školy  v Raslaviciach
 • pdfSmernice o verejnom obstarávaní pre organizácie v zriaďovatežskej pôsobnosti obce Raslavice
 • pdfSmernica o verejnom obstarávaní -Interný predpis
 • pdf Návrh VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisovanie ovzdušia malým zdrojom znečisovania ovzdušia
 • pdf VZN obce Raslavice č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnos školského klubu detí o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra vožného času zriadeného pri ZŠ Raslavice o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín
 • pdf Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancov obce Raslavice
 • pdf VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach pridežovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice
 • pdf VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení  VZN Obce Raslavice č  7/2015 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu
 • pdf Návrh VZN obce Raslavice č.2/2016 o podmienkach pridežovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Raslavice
 • pdf Návrh VZN obce Raslavice č.1/2016, ktorým sa mení  VZN Obce Raslavice č  7/2015 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu
 • pdfVZN obce Raslavice č. 10/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdfVZN obce Raslavice č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice
 • pdfVZN obce Raslavice č. 08/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice
 • pdfPlán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice
  na 1. polrok 2016
 • pdfNávrh VZN obce Raslavice č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raslavice
 • pdfNávrh VZN obce Raslavice č. 10/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdfNávrh VZN obce Raslavice č. 08/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice
 • pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice
  na 1. polrok 2016
 • pdfAktualizácia VZN obce č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice
 • pdfVZN obce č.7/2015 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu
 • pdfNávrh - Aktualizácia VZN obce č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice
 • pdfNávrh - VZN obce č.7/2015 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu
 • pdfVZN obce č. 6/2015, o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 • pdfVZN obce č. 5/2015,o mieste a čase zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  o výške príspevku za pobyt dieaa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
  o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnos školského klubu detí
  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra vožného času zriadeného pri ZŠ Raslavice
  o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín
 • pdfVZN obce č. 4/2015, Prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Raslavice – čas Nižné Raslavice
 • pdfVZN obce č. 3/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Raslavice – čas Vyšné Raslavice
 • pdfVZN obce Raslavice č. 2/2015 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd
 • pdfVZN obce č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdfVZN obce č. 4 /2014 o určení plagátovacích plôch pre volebné kampane na území obce Raslavice
 • pdfAktualizácie VZN obce Raslavice č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice
 • pdfVZN obce č. 3/2014 o určení školského obvodu Základnej školy Raslavice
 • pdfVZN obce č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice
 • pdfVZN obce č. 1/2014 o trhových miestach, trhový poriadok
 • pdfVZN obce č. 4/2013, Prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Raslavice – čas Nižné Raslavice
 • pdfVZN obce č. 3/2013, Prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Raslavice – čas Vyšné Raslavice
 • pdfVZN obce Raslavice č.2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná čas Zmien a doplnkov 2012 Územného plánu obce Raslavice
 • pdfVZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a diea materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier vožného času
 • pdfVZN obce Raslavice č. 03/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice
 • pdfVZN obce Raslavice č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti
 • pdfVZN obce Raslavice č. 1/2012 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie odpadových vôd
 • pdfVZN obce Raslavice č. 40/2011 o školských zariadeniach na rok 2012
 • pdfVZN obce Raslavice č. 39/2011 o miestnych daniach v obci Raslavice na rok 2012
 • pdfVZN obce Raslavice č. 38/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ, MŠ, ŠK, ŠJ - 2012
 • pdf VZN č. 37/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach
 • pdfVZN č.36/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom