Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

      • Vážení občania

       Keďže výsledky meraní na čističke odpadových vôd ukazujú väčší počet pripojených domácnosti ako je doteraz nahlásený stav, žiadame tých občanov, ktorí sa napojili na kanalizáciu bez ohlásenia obecnému úradu, aby tak obratom urobili. Zároveň dôrazne upozorňujeme, že do verejnej kanalizácie môžu byť odkanalizované len odpadové vody z domácnosti, v žiadnom prípade nie dažďové vody alebo močovka. Zaústenie týchto nežiaducich vôd spôsobuje komplikácie pri čistení odpadov na čističke a predražuje jej prevádzku.


      Vianočný koncert
      valentin

      Základná umelecká škola v Raslaviciach Vás pozýva na Vianočný koncert dňa 19.12.2012 o 17: 00 hod. v Dome kultúry.


      Zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2012 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program: 1.Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2013, 2.VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice, 3. VZN obce Raslavice o obmedzení hazardných hier na území obce Raslavice, 4. Výpoveď nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Gdovinom (hostinec Fontana), 5. Výkup pozemkov: pokračovanie ulice nad ŽSR – parcely CKN 10/3 a CKN 15/2, k.ú. Vyšné Raslavice, 6. Prenájom kancelárie pre poisťovňu ALIANZ, 7. Zmluva so spoločnosťou PROGRES –TS o prevádzkovaní obecného infokanála, 8. Prerokovanie petície – ul. Vyšná, 9. Rôzne


      Rozpočet obce Raslavice na rok 2013
      Návrh rozpočtu obce na rok 2013, Rekapitulácia rozpočtu, „NÁVRH“ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. /2012 o obmedzení hazardných hier na území obce Raslavice,„NÁVRH“ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 03/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice.

      ČOV a kanalizácia Raslavice v prevádzke
      Vážení občania, v súvislosti so začatím skúšobnej prevádzky ČOV a kanalizácia Raslavice Vám oznamujeme , že je možné a zároveň žiaduce, realizovať kanalizačné prípojky rodinných domov. Pre vybudovanie kanalizačnej prípojky je potrebné na obecnom úrade podať ohlásenie drobnej stavby a zároveň podať žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Bližšie informácie Vám podajú pracovníci obecného úradu – úsek stavebného poriadku a zároveň sú zverejnené v Občasníku obce za rok 2011. Kontakt pre elektronickú komunikáciu vo veci kanalizačných prípojok: markusova@raslavice.sk, tel. kontakt: 0917708651

      Vyhodnotenie – Nositelia tradícií 2012
      Dolná Súča, obec ležiaca v malebnom venci okolitých hôr s dominujúcim vápencovým Krásinom, bola v sobotu 27. októbra 2012dejiskom Celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií 2012. Titul Laureát festivalu udelila folklórnej skupine Raslavičan z Raslavíc a folklórnej skupine Dobrona z Dobrej Nivy.

      Vyhodnotenie - Zámutovská struna
      Krajská postupová súťažná prehliadka hudobného folklóru je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného  folklóru. Víťazom v zlatom pásme sa stala Ľudová hudba - MUZIKANCI RASLAVICKE

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2012 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program: 1. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, 2. Prevádzka infokanála pod hlavičkou obce, 3. Návrh schodiska – prepojenie stanice ŽSR a parkoviska pri nákupnom stredisku, 4. Návrh technického riešenia chodníka popri Evanjelickom kostole, 5. Rôzne  


      Viacúčelové športové ihrisko - zmeny platné od 1.9.2012
      valentin

      Oznamujeme občanom zmenu správcu viacúčelového ihriska Raslavice od 1.9.2012 je OFK SIM Raslavice, kontakt Štefan Kaňuch, Alejová 39/24, 086 41 Raslavice, tel. 0908 049 908


      1.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína " Beh ulicami Raslavíc"
      valentin

      Základná škola v Raslaviciach, OZ Modrý motýľ a Obec Raslavice,Vás pozývajú na 1.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína " Beh ulicami Raslavíc" dňa 30.9. 2012 zo začiatkom žiaci: 13:30 hod., dospelí :15:00 hod.pred domom kultúry.


      Ukážte Slovensku svoj kompost: zapojte sa do súťaže Miss Kompost 2012
      valentin

      Zapojte sa do druhého ročníka tejto netradičnej súťaže Miss Kompost. Stačí aby ste odfotili ako kompostujete a zaslali fotografie aj s jednoduchým popisom na adresu súťaže. Výhercovia získajú zaujímavé ceny, ale hlavne - pomôžu svojim príkladom propagovať myšlienku kompostovať si vlastné biologické odpady.


      Hasičská súťaž - 4. ročník Memoriál Jozefa Džalaja
      valentin

      Dobrovolný Hasičský Zbor Raslaviec a Obec Raslavice,Vás pozývajú na 4.ročník Hasičskej súťaže Memoriál Jozefa Džalaja dňa 1.9. 2012 zo začiatkom o 13:00 hod. na parkovisku pred Kultúrnym domom.


      Zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2012 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program: 1. Odstúpenie poslanca OZ, zloženie sľubu náhradníka, 2. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012, 3. Úprava rozpočtu na rok 2012, 4.Doplnenie ÚPD – cesta k pozemku Ščerbových,5. Mandátna zmluva na „Zabezpečenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa elektrickej energie a plynu pre obec Raslavice“, 6.Rôzne           


      44.ročník ŠSPaT
      valentin

      Obec Raslavice, Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov, Matica slovenska Vás pozývajú na 44. ročník ŠSPaT v Raslaviciach,ktoré sa uskutočnia dňa 22.-24. júna 2012 v prírodnom amfiteátri.


      Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia

      Obec Raslavice týmto rozhodnutím v zmysle § 10 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve zakazuje usporiadanie verejného zhromaždenia oznámeného obci 15.6.2012 zvolávateľom „Centrum pre bioetickú reformu, o.z., zvolané na 23. – 24.6.2012, s miestom konania v Raslaviciach – ul. Ku Amfiteátru....


      Oznam

      Firma PLYNOMA - Prešov ponúka vykonanie servisnej prehliadky a vyčistenie plynových kotlov, plynových topidiel po vykurovacej sezóne...viac


      XVIII.Jazdecké preteky
      valentin

      Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novotný Abrahámovce Vás pozývajú na XVIII. Jazdecké preteky, Majstrovstvá VSO juniorov a deti dňa 17. júna 2012 v športovom areáli v Raslaviciach začiatok programu o 10:00 hod.


      Prijímacie skúšky
      valentin

      ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na prijí macie skúšky dňa 6.-8..júna 2012 od 14:00 - 18:00 hod. v priestoroch ZUŠ.


      Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.05.2012 /piatok/  o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program: 18:00   1. Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie a výber záujemcu o prenájom Domu kultúry, 19:00   2. Zmluva o zriadení vecného bremena – ČOV a kanalizácia – chýbajúce podpisy (súhlasy) konkrétnych vlastníkov pozemkov,3. Návrh zmluvy o dielo – vypracovanie Projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia MŠ I.


      Muzikál - Na skle maľované
      valentin

      Prešovské operetné združenie v spolupráci so súkromnou základnou umeleckou školou Dáma uvádza muzikál Na skle maľované dňa 29.4.2012 o 17:00 hod. v Dome kultúry v Raslaviciach, Vstupné 3 €, predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade a v Dome kultúry .


      Verejný koncert ZUŠ
      valentin

      ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva dňa 18.4.2012 o 16:30 hod. na Verejný koncert, ktorý sa uskutočný v Dome kultúry v Raslaviciach.


      Zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2012 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program: 1. Záverečný účet obce za rok 2011, 2. Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, 3. Zmeny a doplnky Územného plánu obce, 4. Zmluva – projekt – „Rekonštrukcia multifunkčného centra“, 5. Zmluva o zriadení vecného bremena – ČOV a kanalizácia Raslavice, 6. Rôzne


      Voľby členov Rady školy pri ZŠ v Raslaviciach

      Obec Raslavice, zastúpená starostom obce, týmto zverejňuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach..čítaj ďalej..


      Zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2012 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. čítaj ďalej            


      Zápis do MŠ na šk. r. 2012/2013
      Riaditeľka I.a II. Materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2012/2013 sa uskutoční od 15.2. do 15.3.2012. Žiadosti o prijatie si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 8,00 - 13,00 hod.v I. a II. Materskej školy. čítaj ďalej

      Vystúpenie FS Raslavičan
      valentin

      15.februára 2012 o 18.00 hod. FS Raslavičan vystúpi v JUMBO centre v Košiciach s jubilejným programom "V šercu ce nošim". Vstupné: 5,- € - predpredaj v JUMBO centre v Košiciach, alebo rezervácia na tel.č. 0908 652 256, 7,-€ - predaj na mieste v deň vystúpenia.


      Zápis do 1. ročníka

      Oznamujeme rodičom, že zápis do 1.ročníka bude v dňoch 7. – 9. februára 2012. Zápis sa uskutoční v zborovni ZŠ v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod...čítaj ďalej


      Oznam
      Oznamujeme majiteľom káblovej televízie a tým občanom, ktorí majú internet cez káblový distribučný systém, že od 1. januára 2012  je zmena prevádzkovateľa KDS. Novým prevádzkovateľom je firma GLOBALRON, s.r.o. Raslavice. čítaj ďalej...

      Oznam

      Pripomíname občanom dôležité termíny pre splnenie povinnosti vo vzťahu k Obci, ako správcovi dane: - do 31.1.2012 majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (resp. nahlásiť zmeny)  občania, u ktorých  nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.. čítaj ďalej


      Fašiangový ples
      valentin

      OFK SIM Raslavice Vás pozýva na Fašiangový ples 21.1.2012 o 19:00 hod. v kultúrnom dome Raslavice. O dobrú zábavú sa postarajú tanečníci z folklórnej skupiny Raslavičan a mužská spevácka skupina Suche karki, do tanca hrá skupina Radegast. Vstupné 15,- €, predpredaj vstupeniek:Šport Bar- Dom kultúry, Live SportBar Raslavice, Raky stav s.r.o. Raslavice, informácie:0915 659 956


      Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Raslavice Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2011 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1.Schválenie rozpočtu obce na rok 2012, 2.Úpravy rozpočtu za rok 2011,3. Zmluva o prevádzkovaní KDS, 4.VZN o miestnych daniach, 5.VZN o príspevkoch v školských zariadeniach, 6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ, ŠK, ŠJ, 7. Rôzne


      Zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov
      valentin

      V priestoroch obecného úradu /prízemie/ a zdravotného strediska /vedľa lekárne/je umiestnený E-box na zber elektrozariadení, batérií a akumulátorov. 1. E-box je určený iba ba zber drobných elektrozariadení napr. kalkulačky, klávesnice, žehličky, sušiče, varné kanvice, DVD prehrávače, MP3 prehrávače , kamery, fotoaparáty, telefóny s maximálnym rozmerom 27x28 cm. 2. E-box obsahuje oddelenú časť na zber akumulátorov a batérií / vrchná časť/. 3. Do nádoby NEPATRIA -žiarovky, žiarivky, televízory, počítačové monitory, DVD a CD nosiče a komunálne  odpady


      Zber papiera
      valentin

      Základná škola v Raslaviciach vyhlasuje zber papiera 26.- 28.9.2011 v čase od 13:00 -15:00 hod.


     Zasadnutie  obecného zastupiteľstva

     Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  16.09.2011 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: l. Doplnenie Lokálnej stratégie komplexného prístupu o projekt spoločnosti
     KOVO, s.r.o. 2.Schválenie výšky spolufinancovania pre projekt „Zberný dvor v obci Raslavice, 3.Návrh nájomnej zmluvy na pozemok pod ihriskom


     • Memoriál Jozefa Džalaja
      valentin

      Dobrovoľný Hasičský Zbor Raslavice a Obec Raslavice Vás srdečne pozývajú na 3. ročník Hasičskej súťaže " Memoriál Jozefa Džalaja" dňa 17.septembra zo začiatkom o 14:00 hod. na miestnom Amfiteátri.


     Raslavickí umelci
     valentin

     Projekt realizovaný s prispením dotácie Úradu vlády na podporu kultúry národnostných menšín
     Cieľ projektu: Rozvoj talentu a umeleckých zručností príslušníkov rómskej menšiny žijúcich v obci Raslavice

      


     Zasadnutie  obecného zastupiteľstva

     Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  19.08.2011 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: l. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2011, 2.VZN o opatrovateľskej službe, 3.VZN o Nakladaní s odpadmi a poplatkoch za komunálny odpad, 4 Smernica pre verejné obstarávanie,5. Zvýšenie nájmu v obecných priestoroch, 6. Zmluva o spolufinancovaní rekonštrukcie parkoviska pred nákupným strediskom, 7. Zmluva o dielo – zmeny a doplnky ÚPN, 8. Rôzne


     Výberové konanie

     Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41  Raslavice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme" výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ  Raslavice, Toplianska  144, 086 41 Raslavice".

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy