Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Výzva

   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove - vyzýva občanov - nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život....

   Popis: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0wFt1Lf2mv2A3ncAID3UYoLigqcraDOlzMd7rstohLTRWKjzT                         


   Fašiangový ples
   pdf OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 4.2.2017 o 18:30 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Lexel a spevácke trio Sabrosa,. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade, informácie 0919 298 899.

   1. Hasičský bál
   valentin

   Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice Vás srdečne pozýva na 1. Hasičský bál , dňa 28.1.2017 do domu kultúry o 19:00 hod. Predpredaj vstupeniek: Penzión Raslavičan, Demo bar, cena vstupenky 18 €.


   Raslavické noviny
   pdf Od vydania štvrtého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Výtvarné vianočné tvorivé dielne a Vianoce Zajka Hrajka
   valentinvalentin

   ZUŠ Raslavice Vás pozýva na výtvarné vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 21. decembra 2016 od 15:00 v priestoroch ZUŠ v Raslaviciach a 22. decembra 2016 Vás pozývame oddýchnuť pri vianočnom programe žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach s názvom „VIANOCE ZAJKA HRAJKA“, ktorý sa uskutoční o 17:00 v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Pozvánka na zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2017., 2. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času, 3. VZN o výške príspevkov školách a školských zariadeniach, 4. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice, 5. Miestny poplatok za rozvoj, 6.Odpredaj obecných pozemkov, 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017., 8. Ponuka na využitie predkupného práva na byty v Dome služieb., 9.Rôzne


   Koncert hudobnej školy z Poľska
   valentin

   ZUŠ Raslavice Vás pozýva na koncert žiakov Základnej hudobnej školy ks. prof. Jozefa Tischnera v Domoslawiciach (Poľsko) dňa 10 .11. 2016 o 17: 00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach.


   Kominári
    

   Vážení občania, Bardejovskí kominári ponúkajú v našej obci profesionálne čistenie a kontrolu komínov v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z.. Podľa tejto vyhlášky je kontrolu komína potrebné vykonať raz za štyri mesiace, ak je do komína napojený spotrebič na tuhé palivo a raz za dvanásť mesiacov, ak je do komína napojený spotrebič na plynné palivo. Súčasťou kontroly je vystavenie  potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktoré je vyžadované napr. poisťovňami pri poistení domu a majetku v prípade škodových udalosti. Kominári taktiež vykonávajú frézovanie dechtu a poskytujú odborné poradenstvo. V prípade záujmu o kominárske služby sa môžete nahlásiť na obecnom úrade.


   Koncert Ľubomíra Vigára
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na koncert Ľubomíra Virága, ktorého určite poznáte z vysielania televízie SENZI. Koncert sa uskutoční 16.11.2016 o 17:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach. Vstupné je 5 €. Predpredaj vstupeniek – na Obecnom úrade Raslavice.


   Dorota 85. výročie FSK Raslavičan - VYPREDANÉ
   valentin

   Pozývame Vás na Slávnostný program pri príležitosti 85. výročia vzniku FSk Raslavičan z Raslavíc. Predpremiéra: 25. novembra 2016 o 19:00 hod. – KD Raslavice, Premiéra: 26. novembra 2016 o 18:00 hod. - KD Raslavice. VYPREDANÉ


   Pozvánka na zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Čerpanie rozpočtu obce na rok 2016, 2. Úprava rozpočtu obce na rok 2016, 3. Smernica obce Raslavice o verejnom obstarávaní, 4. VZN obce Raslavice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 5. Smernica o nakladaní s majetkom v Základnej škole, 6. Krúžková činnosť v Materskej škole, 7.Zmena odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie ČOV, 8. Doplnenie verejného osvetlenia, 9.Rôzne


   Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - Správa o hodnotení strategického dokumentu
    

   Správa o hodnotení strategického dokumentu Prešovského samosprávneho kraja


   Oznámenie o strategickom dokumente
    

   Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Demjata na roky 2015-2023".


   DFS Raslavičanik prezentoval tradičnú slovenskú kultúru v zahraničí
   valentin

   DFS Raslavičanik prezentoval tradičnú slovenskú kultúru v zahraničí v rámci Medzinárodného svetového detského festivalu vo Viveire (Španielsko)


   Návrh - VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
    

   Návrh - VZN obce Raslavice č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia


   Výberové konanie
    

   Obec Raslavice vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov V Ý B E R O V É     K O N A N I E na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, Raslavice s predpokladaným termínom nástupu 1.12.2016.


   Oznam - infekčná anémia koní
    

   Vážení občania, vzhľadom k tomu že v Slovenskej republike bol potvrdený výskyt infekčnej anémie koní, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prijala nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. čítaj ďalej, zoznam SVL v okrese Bardejov a ich adresy


   5.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc"
   valentin

   Obec Raslavice a ZŠ v Raslaviciach Vás pozývaju na 5. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc" dňa 25.9.2016. Štart pred Domom kultúry - žiaci o 13:30 hod., dospelí 15:00 hod., prezentácia od 12:30 hod. Štartovné: dospelí 3 €, deti od 6 rokov - 0,50 € pri prezentácii.


   Oznam pre rodičov žiakov MŠ
   pdf

   Vážení rodičia, školský rok 2016/2017 v I. Materskej škole Toplianska č. 152 a Materskej škole Alejová č. 504, začne v pondelok 5. septembra 2016 o 7.30 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu v Raslaviciach.


   Raslavická rozlúčka s letom
   pdf

   Obec Raslavice Vás pozýva na "Raslavickú rozlúčku s letom" dňa 19.8. - 20.8.2016 do areálu prirodného amfiteátra od 15:00 hod. O zábavu sa postará Le Payaco, Hrdza, Komajota, Mloci, Metropolis, Ebony revival. Vstup na hlavný večerný program 4€, deti do 15r. zdarma... čítaj ďalej


   Raslavická zábava
   pdf

   Obec Raslavice Vás pozýva na "Raslavickú zábavu v ramci Raslavickej rozlúčky s letom" dňa 19.8. 2016 do areálu prirodného amfiteátra so začiatkom o 20:00 hod. O zábavu sa postarajú skupiny: Wendigo, Radegast, Sorry, Lexel, Acordic, Juventus, vstup zdarma.


   Upozornenie na nečestných predajcov elektriny
    

   VSE - Upozornenie na nečestných predajcov elektriny


   Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.7.2016 /štvrtok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Projekt Kompostáreň v obci Raslavice. 2. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 3. Zmluva o prenájme synagógy v Raslaviciach.


   Hasičská súťaž - Memorial Jozefa Džalaja
   pdf

   Dobrovoľný Hasičský Zbor Raslavice a Obec Raslavice Vás srdečne pozývajú na VIII. ročník Hasičskej súťaže Memorial Jozefa Džalaja dňa 5. júla /utorok/ sviatok Sv.Cyrila a Metoda so začiatkom o 13: hod. na prírodnom amfiteári v Raslaviciach.


   Raslavické noviny
   pdf Od vydania tretieho čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   17.-19.jún 2016 ŠSPaT
   pdf

   Obec Raslavice Vás pozýva na 48.ročník ŠSPaT v dňoch 17.6- 19.6. 2016


   Upozornenie

   Upozorňujeme občanov, ktorí chcú umiestniť vytriedený odpad na zbernom  dvore, že je potrebné ho priviesť v čase, keď je zberný dvor otvorený a to:v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod.
   Skladovať odpad pri bráne zberného dvora je prísne zakázané. Upozorňujeme, že objekt je monitorovaný kamerovým systémom a za nedodržanie tohto upozornenia hrozia finančné pokuty.


   Absolventský koncert
   pdf

   ZUŠ Raslavice, Vás pozýva na Absolventský koncert spojený so slávnostným vyradením absolventov ZUŠ v Raslaviciach v školskom roku 2015/2016, ktorý sa uskutoční 15. júna 2016 o 17:00 hod. v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Oznam

   Oznam o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier


   Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu z rozpočtu obce
   pdf Obec Raslavice vyhlasuje „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu z rozpočtu obce Raslavice“. Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k  zmenám v obci zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Raslavíc...čítaj ďalej..........Žiadosť o poskytnutie grantu z rozpočtu obce Raslavice

   Pasportizácia cintorínov
   pdf

   V roku 2015  sa v našej obci realizovala pasportizácia hrobových miest na cintorínoch v časti Vyšné Raslavice - nový cintorín a v časti Nižné Raslavice. Jej výsledkom je predovšetkým elektronizácia cintorínov. Obyvatelia obce majú cintorín dostupný na internetovej stránke www.cemeterysk.sk s podrobnou mapou a fotodokumentáciou.


   Deň otvorených dverí ZUŠ
   pdfpdf

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na vernisáž výstavy a vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „Folklór“, ktorá sa uskutoční 2. júna 2016 o 16:00 v rámci Dňa otvorených dverí  ZUŠ. 


   Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

   Obec Raslavice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Raslavice, Toplianska 144, 086 41 Raslavice s predpokladaným termínom nástupu 1.7.2016.


   XXII. Jazdecké preteky
   pdf

   Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novotný Abrahámovce Vás pozývajú na XXII. Jazdecké preteky, dňa 29. mája 2016 v športovom areáli v Raslaviciach začiatok programu o 11:00 hod.


   Talentové prijímacie skúšky
   pdf

   ZUŠ Raslavice vyhlasuje talentové skúšky na odbor: výtvarný, tanečný, hudobný a literárno- dramatický 24.-26. mája 2016 od 13:00 -18:00 hod. v budove ZUŠ.


   Besiedka pre rodičov
   pdf

   Materská škola Raslavice, pozýva rodičov na besiedku dňa 27. mája 2016 o 15:30 hod.


   Slávnostný zápis do MŠ
   pdf

   Materská škola Raslavice, srdečne pozýva rodičov a ich deti na Slávnostný zápis, ktorý sa uskutoční dňa 11.mája 2016 od 10:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch MŠ.


   Pieseň pre mamičku
   pdf

   Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach „Pieseň pre mamičku“, ktorý sa uskutoční 10. mája 2016 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Stavanie mája
   pdf

   Obec Raslavice Vás pozýva na "Stavanie mája" dňa 7.5.2016 o 18:30 hod. V rámci programu vystúpia Baletná skupina Miniatury, Kúpeľný orchester z Krynice, DFsK Raslavičan, DFS Raslavičanik a KC Raslavice.   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.Prerokovanie vzdania sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva., 2.Zloženie sľubu zvoleného náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva., 3. Smernica obce Raslavice o zabezpečení stravovania zamestnancov.....

   Projekt spolupráce v oblasti inklúzie rómov
   pdf

   Obec Raslavice v spolupráci so Základnou školou v Raslaviciach a nórskym partnerom Oslo Voksenopplaring Skullerud v roku 2016 realizuje projekt „Norvegian knowledge and experience in the provision of services for Roma in field of education an social inclusion“, ktorý je financovaný z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni... príklad dobrej praxe, sumarizačná správa o zorganizovanej študijnej ceste


   Pozvánka na stretnutie s Giora Solar
   pdf

   Pozývame Vás na stretnutie s Giora Solar architektom, konzervátorom a čestným občanom mesta Bardejov do Domu kultúry salónik dňa18.4.2016 o 17:30 hod. na príbeh rodiny Atlasovej a raslavického židovského kulturného dedičstva.   Šachový turnaj jednotlivcov
   pdf

   Základná škola v Raslaviciach a BŠK Bardejov Vás pozývajú na ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCOV
   dňa 9.4.2016 (sobota). Turnaj bude prebiehať  v priestoroch školskej jedálne v Raslaviciach. Prezentácia účastníkov je v čase  8.30 - 8.55 hod. Súťaží sa v kategóriách GPX a OPEN. Účastnícky poplatok: GPX  1€ a OPEN (dospelí) 2€.   Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v Raslaviciach

   Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v Raslaviciach sa uskutoční v dňoch 4. - 6. apríla 2016 od 14.00 - 17.00 hod. v zborovni školy. Informácie pre rodičov: Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 1. septembra 2016 dovŕšia šiesty rok veku.....čítaj ďalej


   Verejný koncert ZUŠ
   pdf

   Základná umelecká škola v Raslaviciach Vás pozýva na Verejný koncert žiakov ZUŠ 5. apríla o 17:00 hod. do Domu kultúry.   Veľkonočna výstava kraslíc a veľkonočnej výzdoby
   pdf

   Obec Raslavice už tradične pred Veľkou Nocou organizuje veľkonočnú výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.3. - 24.3.2016 v obradnej miestnosti obecného úradu na ktorú Vás srdečne pozývame. Tohto roku súčasťou Veľkonočnej výstavy bude aj predaj veľkonočnej výzdoby, ktorú zhotovili kreatívni tvorcovia z miestneho stacionára.   Výsledky hlasovania vo voľbách.
   pdf

   Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR dňa 5.3.2016 v obci Raslavice


   Odpredaj vyradeného majetku obce
   pdf

   Obecné zastupiteľstvo uznesením č.  3/2016 zo dňa 19.02.2016 schválilo vyradenie majetku. Vyradený majetok  ponúka obec na odpredaj. Obhliadka vyradeného majetku pre záujemcov o jeho kúpu sa uskutoční  2.3.2016 o 13:00 hod. v priestoroch Zberného dvora- bývala Medika. 


   Prieskum záujmu o Materskú školu na škol.rok 2016/2017
   pdf Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2016 . V mesiaci Marec 2016 sa uskutoční PRIESKUM ZÁUJMU O MATERSKÚ ŠKOLU. Svoj záujem môžete nahlásiť osobne v materskej škole na telefónnom čísle 0919 073739 alebo emailom: msraslavice@gmail.com

   Ocenenie Dobrovoľník roka 2015

   Andrej Kiska prijal vo štvrtok v Prezidentskom paláci ocenených dobrovoľníkov, i tých, ktorí boli nominovaní na ocenenie Dobrovoľník roka 2015. Ocenenie už po ôsmykrát udeľuje Národné dobrovoľnícke centrum CARDO, ktoré zastrešuje okolo 400 dobrovoľníckych organizácií na Slovensku.V kategórii  Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu - si cenu prevzali zástupcovia východoslovenskej obce Raslavice za dlhodobé dobrovoľnícke aktivity s rôznymi cieľovými skupinami obyvateľov.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.VZN Obce Raslavice, ktorým sa mení  VZN Obce Raslavice č  7/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu....

   Raslavice ukazujú, ako zamestnať Rómov a zároveň vybudovať infraštruktúru
   Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák uviedol, že Raslavice sú pozitívnym príkladom toho, že rómska problematika sa riešiť dá, na čo sa môžu rozumne využívať verejné zdroje...čítaj ďalej

   Oznam
   Oznamujeme záujemcom o pracovnú pozíciu opatrovateľ, v rámci národného projektu poskytovanie opatrovateľskej služby, aby sa prihlásili zajtra na obecnom úrade, kde im budú poskytnuté potrebné informácie. Nie je podmienkou mať ukončený opatrovateľský kurz. Zamestnávateľ umožní si tento kurz urobiť počas výkonu práce. Nástupný termín na výkon práce je 1.2.2016, pričom zamestnávateľom bude Obec Raslavice. Zároveň oznamujeme záujemcom o poskytovanie opatrovateľskej služby, t. j. tým občanom, ktorí potrebujú byť opatrovaní, aby sa najneskôr do konca týždňa nahlásili na obecnom úrade.

   Krst CD Žoltákovcov
   Dňa 24.1.2016 sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák stal krstným otcom nového albumu ĽUDOVEJ HUDBY ŽOLTAKOVCI spolu s MUDr. Jánom Kaňuchom. Sú to skvelí muzikanti odkazujúci na rodinnú hudobnú tradíciu. Pozrite sa ako Raslavice ožili folklórom. V závere ich uvidíte aj s hudobným hosťom ľudová hudba Čavargoš.

   Krst CD Žoltákovcov
   pdf

   Pozývame Vás na koncert ľudovej hudby Žoltákovci dňa 24.1.2016 o 16:00 hod. do divadelnej sály DK. Súčasťou koncertu bude Krst nového albumu LE ČEČUSKERO BAŠAVIBEN. Vstup je zdarma. Hostia programu: Ľudová hudba Čavargoš a Tanečníci FS Tarka.


   Vianočný koncert žiakov ZUŠ
   pdf ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Vianočné koncerty žiakov a pedagógov ZUŠ, ktoré sa uskutočnia 15. decembra 2015 o 16:30 v priestoroch ZŠ v Tulčíku a 17. decembra 2015 o 17:00 v Dome kultúry v Raslaviciach. 

   Raslavické noviny
   pdf Od vydania druhého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Fašiangový ples
   pdf OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 22.1.2016 o 19:00 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Radegast a Dj Pepo. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry, Rakystav s.r.o., alebo na t.č. 0915 391 218.

   Hornošarišský ples
   pdf Pozývame Vás na " Hornošarišský ples" dňa 30.1.2016 o 18:30 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina HS Wendigo, špeciálny hosť Katka Knechtová. Počas celého večera Vás bude sprevádzať Marián Ćekovský. Predpredaj vstupeniek na tel. č. 0902 719 296, 0904 018 200.

   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.Rozpočet obce Raslavice na rok 2016.....

   Oznam
   Oznamujeme občanom, že v dňoch 8.12 - 11.12.2015 sa  uskutoční odpočet vodomerov . Podľa VZN č.2/2015  o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd ,  čl. VII. bod 3. sa stavy vodomerov  odpočítavajú  všetkým producentom,  t.j. aj tým, ktorí doposiaľ nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu.  V prípade  ak nie ste doma počas odpisovania stavu pracovníkmi  Ocú, prosím nahláste stav  vodomeru  na obecný úrad tel.  č. 054 488 2098, 4792 222

   Voľby do NRSR 2016
   pdf
   Voľby do NR SR -určenie okrskov a miestnosti na hlasovanie v obci Raslavice. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č.1 a č.2 v Raslaviciach: obec@raslavice.skalebo maria.scesnakova@raslavice.sk

   Prerušenie distribúcie elektriny
   VSD a.s. oznamuje , že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude dňa 8.12. 2015 od 07:00 hod. do 16:30 hod. prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Nižné Raslavice –ul. Sekčovská, ul. Hrabovecká, ul. Kostolná, ul. Alejová +chaty, smer Prešov.
   Dňa 11. 12. 2015 od 07:30 hod. -16:30 hod.  –ul. Sekčovská, ul. Hrabovecká, ul. Kostolná, ul. Alejová +chaty, smer Prešov, Štepnická, Okružná, Kláštorná, Hlboká

   Začíname novú sociálnu službu v dennom stacionári
   pdf

   Obec Raslavice, ako zriaďovateľ sociálnej služby, pripravuje pre svojich občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby novú sociálnu službu v Dennom stacionári, ktorý sa nachádza v  rekonštruovaných  priestoroch bývalej kláštornej kaplnky. Postup k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu a k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári Raslavice.


   Voľby do NRSR 2016
   pdf Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky -Informácie pre voliča

   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6.11.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.VZN Obce Raslavice o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu. 2. Úprava rozpočtu obce na rok 2015. 3. Odpredaj obecných pozemkov.4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014. 5.Zmena VZN o určení školského obvodu ZŠ Raslavice. 6.Voľba člena rady školy ZUŠ. 7. Prefinancovanie záverečných žiadostí o platbu realizovaných projektov. 8.Rôzne.

   Deň otvorených dverí
   pdf

   Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku Vás pozývame na "Deň otvorených dverí", kedy - 23.10.2015, kde - v Materskej škole.


   Oznámenie o výluke
   pdf V dňoch 19., 20. a 21. októbra 2015 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7:30 h do 14:00 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Kapušany pri Prešove.

   Raslavické noviny
   pdf Od vydania prvého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Raslavičan na Sardínii
   pdf

   V dňoch od 7.9 - 15.9.2015 folklórna skupina Raslavičan reprezentovala našu obec, ako aj Slovenskú republiku a tradičnú slovenskú kultúru na medzinárodnom festivale „BALLUS - International Meeting of Folklore” na ostrove Sardínia v mestách Uta a Selargius. Je to najväčší sviatok kultúry na celej Sardínii. Festivalu sa zúčastnilo 30 folklórnych kolektívov z celej Sardínie a zo zahraničia ...čítaj ďalej


   Babička Prešovského kraja 2015
   valentin

   Do hlasovania o Babičku Prešovského kraja sa zapojila aj naša babička č.10 Božena Lešková z Raslavíc. Svoje hlasy pre babičku posielajte do 20.10.2015 na mailovú adresu babickapresovskehokraja@gmail.com.


   4.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc"
   valentin

   Obec Raslavice , ZŠ v Raslaviciach, OZ Modrý Motýľ Vás pozývaju na 4. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc" dňa 27.9.2015. Štart pred Domom kultúry - žiaci o 13:30 hod., dospelí 15:00 hod., prezentácia od 12:30 hod. Štartovné: dospelí 3 €, deti od 6 rokov - 0,50 € pri prezentácii.


   Raslavická rozlúčka s letom
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na Raslavickú rozlúčku s letom dňa 5.9.2015 do areálu prirodného amfiteátra. O zábavu sa postará Jožo Pročko, Adam Ďurica so svojou kapelou, Tublatanka revival, Olympic revival "U Baby". Sprievodné podujatia a atrakcie pre deti a rodičov od 14:00 hod. Vstup na hlavný večerný program 4€, deti do 15r. zdarma.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.8.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole atď.2.VZN obce Raslavice o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, 3.Plnenie rozpočtu obce Raslavice k 30.6.2015, 4.Rôzne

   Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ  v Raslaviciach
   pdf Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41  Raslavice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Raslaviciach, Toplianska  152, 086 41 Raslavice

   Správa o hodnotení strategického dokumentu
   pdf Správa o hodnotení strategického dokumentu "Generel dopravnej infraškruktúry Prešovského kraja" a návrh strategického dokumentu. Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení  strategického dokumentu je možné predkladať do 19.08.2015

   Oznámenie o strategickom dokumente
   pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj" . Stanoviská verejnosti k oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 6. 8.2015

   47. ročník ŠSPaT sa uskutoční podľa plánu
   valentin

   V utorok vo večerných hodinách bol v obci vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, ktorí platí až do odvolania. Rieka Sekčov a Hrabovec zaliala asi 100 domov, Základnú školu, Materskú školu, Dom kultúry, futbalový štadión, multifunkčné ihrisko a pozemky. Pomaly sa všetko dostáva do normálu a obec robí všetko preto, aby ŠSPaT prebehli v poriadku. S radosťou môžeme povedať, že kinosála Domu Kultúry je plne pripravená na piatkové vystúpenie a nám neostáva nič iné len veriť, že to čo obec zažila za posledné dni nezažije už nikdy.Viac sa dočítate na ONLINE Raslavice, foto - povodeň 2015, 10 hod. po povodni.


   47.ročník ŠSPaT
   valentin

   Po roku obec Raslavice opäť ponúka možnosť zúčastniť sa Šarišských slávností piesni a tancov, ktoré sa budú konať v dňoch 19. – 21. júna 2015. Otvorenie slávností sa uskutoční už v piatok /19.6.2015/ v kultúrnom dome celovečerným programom, pokračovať budú v sobotu večer v prírodnom amfiteátri v Raslaviciach a v nedeľu galaprogramom so začiatkom o 14.00 hod.  


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2015 /piatok/  o 19.30 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt Modernizácia osvetlenia LED technológiou v obci Raslavice.
   2. Kúpnopredajná zmluva – vysporiadanie pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou – zokruhovanie ulice Nad ŽSR.

   Koncert absolventov ZUŠ
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na koncert absolventov ZUŠ v školskom roku 2014/2015 spojený s výstavou absolventských prác, ktorý sa uskutoční dňa 16. júna 2015 17:00 hod. v divadelnej sále DK v Raslaviciach.


   Talentové prijímacie skúšky 2.kolo
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na talentové prijímacie skúšky 9. a 10.júna 2015 od 13:00 do 18:00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Raslaviciach


   Deň otvorených dverí
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 2. júna 2015 od 13:00 do 18:00 hod. v priestoroch ZUŠ.


   XXI. Jazdecké preteky
   valentin

   Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom NOVOTEAM Abrahámovce Vás pozývajú na XXI. Jazdecké preteky dňa 31.mája 2015 v športovom areáli v Raslaviciach.


   DFS Raslavičanik v Turecku
   valentin

   Detský folklórny súbor Raslavičanik sa  v čase od 20. – 25. apríla zúčastnil Medzinárodného detského festivalu v Turecku v meste Milas. Pôvodne sa mal festival konať v meste Izmir, ale z organizačných dôvodov bol presunutý do mesta Milas. čítaj viac....


   Deň matiek
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na koncert a výstavu žiakov pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční dňa 12. mája 2015 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Oznámenie o strategickom dokumente
   pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Generel dopravnej infraškruktúry Prešovského kraja" . Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia 07.05.2015

   Stavanie mája
   valentin

   Starosta obce Raslavice a poslanci OZ pozývajú širokú verejnosť dňa 30. apríla 2015 o 18:30 hod. pred kultúrny dom kde sa uskutoční - Stavanie mája. O kultúrny program sa postará folklórna skupina Raslavičan, Raslavičanik, ZUŠ Raslavice a deti z Komunitného centra. Program bude pokračovať v divadelnej sále DK koncertom dychového orchestra TOP BIG BAND z Prešova. Ich repertoár tvorí bohatý výber žánrov od swingu, jazzu cez inštrumentálne a spievané piesne až po latino a pop. Vstupné: dobrovoľné.


   Oslavy sviatku sv. Floriána
   valentin

   Hasiči okresu Bardejov a Prešov, Obec Fričkovce, Osikov, Hertník, Bartošovce Vás srdečne pozývajú 3. mája 2015 /nedeľa/ na oslavy sviatku sv. Floriána na Čergove.


   Muzikalová rozprávka "Príbeh z Tammíru"
   valentin

   Srdečne Vás pozývame na Muzikalovú rozprávku "Príbeh z Tammíru", dňa 26.4.2015 / nedeľa/ o 18:00 hod. do divadelnej sály - KD Raslavice. Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade, vstupné 4 €.


   Verejný koncert ZUŠ
   valentin

   Srdečne Vás pozývame na Verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční dňa 22. apríla 2015 o 17:00 v koncertnej sále ZUŠ.


   Pozvánka - Tvorivá dielňa
   valentin

   Blíži sa Deň matiek a kto by nechcel tej svojej mamičke darovať malý darček, najlepšie vyrobený VLASTNORUČNE!  Príďte aj Vy vyrobiť šperk (náušnicu, brošňu či prívesok) pre svoju mamičku! 
   dňa 5.5.2015 o 15:45 v priestoroch ZUŠ v Raslaviciach.  


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2015 /streda/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

   Obchodná verejná súťaž
   pdf

   „Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU (KDS) pre vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie, vrátane internetovej časti KDS".


   Výberové konanie
   pdf Obec Raslavice vypisuje výberové konanie na funkciu " HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE RASLAVICE".

   Raslavické noviny
   pdf Milí Raslavičania, naša obec prešla v poslednom období výraznými zmenami a tým ešte ani zďaleka nie je koniec. Riadky, ktoré práve teraz čítate sú úvodom k vašim a vlastne našim novým obecným Raslavickým novinám.

   "Neveľo nás idze, neveľo nám treba"
   valentin

   Základná škola a Obecný úrad v Raslaviciach, Vás pozývajú na divadelné predstavenie "Neveľo nás idze, neveľo nám treba" (na motívy legendárneho filmu Pásla kone na betóne) dňa 10.4.2015 o 18:00 hod. do domu kultúry (kinosála). Predpredaj vstupeniek - sekretariát Obecného úradu: vstupné: 3 €.


   Veľkonočná výstava
   pdf

   Obec Raslavice už tradične pred Veľkou Nocou organizuje veľkonočnú výstavu.  V. ročník tejto výstavy sa uskutoční v dňoch 29.3. -31.3.2015 v obradnej miestnosti obecného úradu na ktorú Vás srdečne pozývame.


   Oznam - ochrana lesa pred požiarmi
   pdf Vážení občania, príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním suchých porastov a rozkladaním ohňov v prírode....

   Koncert učiteľov a žiakov spojený s výstavou výtvarných prác
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na koncert učiteľov a žiakov spojený s výstavou výtvarných prác, dňa 24.3.2014 o 17:00 v Koncertnej sále ZUŠ.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

   Výberové konanie
   pdf Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na: jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

   Tvorivá Veľkonočná dielňa
   valentin

   Výtvarníci ZUŠ v Raslaviciach Vás pozývajú na Tvorivú Velkonočnú dielňu 30.3.2015 od 15:00 -18:00 hod. v priestoroch ZUŠ.


   Výtvarna súťaž na tému „FOLKLÓR“.
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému „FOLKLÓR“. Pošli výtvarnú prácu , na ktorej znázorníš zvyky a tradície, tanec, kroje, ľudové remeslá, spev, piesne či nárečie.


   Oznámenie o strategickom dokumente PSK
   pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia 03.03.2015

   Zápis do Materskej školy na školský rok 2015/2016

   Riaditeľky Materských škôl na ul. Alejovej a Toplianskej oznamujú, že od 16. februára 2015 do 16. marca 2015 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v MŠ v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. u riaditeľky MŠ, alebo u učiteľky ak riaditeľka nie je v MŠ prítomná.


   Oznam o výberovom konaní

   Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na: - jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
   - tri pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
   - dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC) ...čítaj


   Čergovská stopa

   Cykloobchod STAR BIKE organizoval 14. februára 2015 už 10. ročník cyklistických pretekov pod názvom Čergovská stopa. Akcie sa zúčastnilo vyše 200 súťažiacich, ktorí štartovali od Kultúrneho domu v Raslaviciach až k cieľu, ktorým bola Chata Čergov. Trate boli rozdelené na krátku (18 km) a dlhú trať (28 km). Medzi cyklistami boli aj Raslavičania, pričom medailu za 3. miesto na krátkej trati v kategórii Muži 19 – 39 rokov, si domov priniesol Miroslav Opet.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program:1. Rozpočet obce na rok 2015.,2. Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času., 3.Zmena sídla Galérie a múzea ľudového umenia Horného Šariša, .4. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia Galérie a múzea ľudového umenia Horného Šariša“., 5. Zadanie územného plánu., 6. Rôzne


   Reprezentačný Hornošarišský ples
   valentin

   Pozývame Vás na " Reprezentačný Hornošarišský ples" dňa 31.1.2015 o 19:00 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Artix, špeciálny hosť Katka Koščová. Počas celého večera Vás bude sprevádzať Michal Hudák alias Miki Hric. Cena vstupenky 25 €. Vstupenky sú vypredané.   Reprezentačný farský ples
   valentin

   Pozývame Vás na "Reprezentačný farský ples" dňa 24.1.2015 o 18:00 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina ROXIN z Nemešan, ľudový rozprávač Jožka Jožka a Latinsko americké tance. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na t.č. 0915 951 682, Mgr. Jozef Oláh.   Fašiangový ples
   valentin

   OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 16.1.2015 o 18:30 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará skupina POLEMIC a Ľudová hudba Stana Baláža. Cena vstupenky 25 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry, Live Sport Bar, Rakystav s.r.o., alebo na t.č. 0915 391 218.   Vianočný koncert
   valentin

   Žiaci Základnej školy v Raslaviciach Vás srdečne pozývajú na „Vianočný koncert”  V ZÁMKU PERINBABY, ktorý sa uskutoční dňa 19.12.2014 o 18:30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach. Špeciálny hosť: G.O.D.´S vokálne zoskupenie z Prešova.       Oznam - Preventívne aktivity na elimináciu krádeží

   Žiaľ, aj zhon spojený s obdobím blížiacich sa vianočných sviatkov spojený s nákupmi využívajú tzv. vreckoví zlodeji. Polícia preto upozorňuje občanov, aby vo vlastnom záujme v tomto období, boli k sebe navzájom tolerantní, najmä ostražití a dávali si dostatočný pozor na svoje osobné veci, nakoľko sa polícia takmer denne stretáva s prípadmi, kedy aj počas dňa sú odcudzené kabelky, tašky, peňaženky, doklady a pod....čítaj ďalej


   Referendum 7.2.2015

   V súlade s § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov u r č u j e m okrsky a miestnosti na hlasovanie v obci Raslavice takto: čítaj ďalej


   Štartuje rekonštrukcia Materskej školy 1

   Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok, rozhodol o schválení príspevku na - rekonštrukciu Materskej školy 1. vo výške 283 807,75 €.


   Oznámenie

   Obec Raslavice oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákon č. 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), že dňa 14.11.2014 sa začalo obstarávanie územného plánu obce Raslavice - oznámenie verejnosti, zadanie územného plánu obce.


   Výsledky komunálnych volieb 2014

   V komunálnych voľbách, ktoré sa konali v sobotu 15. novembra 2014, si voliči zvolili za starostu obce Mareka Rakoša a 9 poslancov obecného zastupiteľstva v obci Raslavice - výsledky volieb.


   Raslavičan prezentoval tradičnú slovenskú kultúru na medzinárodnom folklórnom festivale "JIF-Catalunya"

   valentin

   V dňoch od 1.9. do 10.9.2014 reprezentovala Dedinská folklórna skupina Raslavičan našu obec, ako aj celé Slovensko a slovenskú kultúru na medzinárodnom festivale v Barcelone a jej okolí.   Predvolebný okrúhly stôl
   valentin

   Regionálne vzdelávacie centrá  Prešov a Košice v spolupráci s obcou Raslavic, Vás srdečne pozývajú na predvolebný okrúhly stôl - kandidátov na starostu, v pondelok, 10.11.2014 o 18.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach. Príďte si vypočuť názory a plány kandidátov a položiť im tú svoju otázku.   Krst CD Muzikanci raslavické
   valentin

   Pozývame Vás na krst CD Muzikanci raslavické A tam dolu za jarečkom dňa 8.11.2014 o 18:00 v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach.   Krst CD DFS Raslavičanik
   valentin

   "Život je šanca" občianske združenie Vás pozýva na krst CD DFS Raslavičanik " Pric Jaňičku, pric do nas" dňa 8.11.2014 o 18:00 v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach.


   Záver folklórneho leta
   valentin

   Obec Raslavice, Základná organizácia Jednoty dôchodcov, Klub dôchodcov a ZPCCH Vás pozývajú na "Záver folklórneho leta" dňa 26.- 29.10.2014.


   Komunálne voľby - vyhlásenie kandidatúry

   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva


   Oznam

   V obci je otvorená nová prevádzka – bezdotyková samoobslužná autoumyváreň na Hraboveckej ulici /pri štátnych majetkoch/.
   Otvorená je každý deň od 7.30 do 22.00 hod.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2014 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Preplatenie naviac prác na rekonštrukcii fasády Domu kultúry.,2. Zmluva o čistení odpadových vôd pre obec Vaniškovce., 3. Návrh riešenie rekonštrukcie prízemia knižnica., 4. VZN o určení plagátovacích plôch., 5.Rôzne


   Oznámenie
   Oznámenie,podľa § 16 ods. 2 zákona o voľbách je možné kandidátne listiny na starostu obce a kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do 21.septembra 2014 do 24.00 hod. Keďže uvedený deň je dňom pracovného voľna, splnomocnenci môžu kandidátne listiny doručiť zapisovateľke MVK Emílii Manikovej na adrese:Raslavice, Kostolná 516/13.

   3.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína „Beh ulicami Raslavíc“
   valentin ZŠ v Raslaviciach,OZ Modrý motýľ a Obec Raslavice Vás pozývajú na 3.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína „Beh ulicami Raslavíc“, dňa 28.9.2014.

   Oznámenie o určení počtu poslancov ...

   Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014. Menovanie do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie


   Oznam - obecná knižnica
   Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie budovy knižnice, je obecná knižnica presťahovaná do priestorov v Dome služieb na ul.Vyšnej č.310 - 1 poschodie. Otvorená je v pracovných dňoch od 10:00 -12:00 hod., a od 13:00 hod.-18:00 hod.

   Zasadnutie obecného zastupiteľstva
   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.08.2014 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Predloženie žiadosti o NFP na Rekonštrukciu MŠ I., 2. Určenie rozsahu úväzku starostu obce.,3. Určenie počtu poslancov OZ, 4. Projektová dokumentácia – rekonštrukcia prízemia knižnice, 5.Rôzne

   Koncert Idy Kelarovej, speváckeho zboru ČHAVORENGE a Českej filharmónie
   valentin Pozývame Vás na koncert Idy Kelarovej, speváckeho zboru ČHAVORENGE a Českej filharmonie dňa 7.8.2014 so začiatkom 21:00 hod. v športovom areáli, vstup voľný.

   Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
   Starosta obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2014 /piatok/  o 20.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Schválenie kúpnej ceny za pozemok CKN 741/8 vo vlastníctve ŽSR.

   "Po roku cichosci, Šarišské slavnosci "
   valentin Po roku obec Raslavice opäť ponúka možnosť zúčastniť sa 46.ročníku Šarišských slávností piesni a tancov, ktoré sa budú konať  v dňoch 20. – 22. júna 2014.  

   Oznam - obecná knižnica
   Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie budovy knižnice, je obecná knižnica presťahovaná do priestorov v Dome služieb na ul.Vyšnej č.310 - 1 poschodie. Otvorená je v pracovných dňoch od 10:00 -12:00 hod., a od 13:00 hod.-18:00 hod.

   Koncert absolventov ZUŠ
   valentin

   Základná umelecká škola v Raslaviciach Vás pozýva na koncert absolventov ZUŠ v Raslaviciach v školskom roku 2013/2014, ktorý sa uskutoční 11. júna 2014 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Talentové prijímacie skúšky
   valentin

   Základná umelecká škola v Raslaviciach pozýva všetkých záujemcov o štúdium v umeleckej škole na talentové prijímacie skúšky dňa 3.-5.6.2014 od 13:00 - 17:00 hod. v priestoroch ZUŠ Raslavice.


   Deň otvorených dverí
   valentin

   Základná umelecká škola v Raslaviciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 29.5.2014 od 13:00 - 17:00 hod. v priestoroch ZUŠ Raslavice.


   XX. Jazdecké preteky
   valentin

   Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novotný Abrahámovce Vás pozývajú na XX. Jazdecké preteky, dňa 1. júna 2014 v športovom areáli v Raslaviciach začiatok programu o 11:00 hod.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6.6.2014 /piatok/ o 19.00 hod. v v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.. Program:1.Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013., 2.Záverečný účet obce za rok 2013. 3.Úprava rozpočtu na rok 2014, 4.VZN  o trhových miestach, 5. VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice, 6.VZN o určení – rozšírení školského obvodu Základnej školy o obec Stuľany, 7.Voľba zástupcu zriaďovateľa v Rade školy MŠ II., 8. Návrh zmien v prevádzkovaní KDS., 9.Rôzne.


   Oznam

   Z dôvodu rekonštrukcie nákupného strediska je dočasne odstránená autobusová zastávka na ulici Hlavnej smer Prešov. Nová zastávka bude súčasťou obchodného centra Raslavice.


   Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami

   Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami - deti - verejnosť.


   Výstava "Dôchodcovia nestarnú"

   Vážení občania, ZO Jednota dôchodcov a klub dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek usporiadajú výstavu pod názvom „Dôchodcovia nestarnú“, ktorá bude otvorená za účasti starostu obce dňa 18.5.2014 t.j. nedeľa o 15:00 hod.v  Klube dôchodcov. Po otvorení a prehliadke výstavy je pripravené posedenie  s občerstvením. Tešíme sa na Vašu účasť.


   Koncert pri príležitosti Dňa matiek
   valentin

   Základná umelecká škola v Raslaviciach Vás pozýva na koncert pri príležitosti Dňa matiek dňa 14.5.2014 o 17: 00 hod. v Dome kultúry.


   Raslavická Labda
   valentin

   Obec Raslavice a Folklórna skupina Raslavičan Vás pozývajú na Folklórny futbalový turnaj " Raslavická Labda", 1.mája 2014 o 09:00 hod., ktorý sa skutoční na viacúčelovom ihrisku pred DK.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2014 /piatok/ o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce. Program:1.Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bardejov na funkčné obdobie 2014 – 2018.,2.Voľba zástupcu zriaďovateľa v Rade ZUŠ.,3.Žiadosť o dotáciu z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na rekonštrukciu MŠ II.,4.Obnova kontokorentného úveru, 5.Rôzne.


   Veľkonočná výstava kraslíc a veľkonočnej výzdoby

   Obec Raslavice už tradične organizuje" Veľkonočnú výstavu kraslíc a veľkonočnej výzdoby",na ktorú Vás srdečne pozýva. Táto výstava je sprístupnená širokej verejnosti od 13.04.2014 a potrvá do stredy 16.04.2014. Exponáty šikovných rúk sa vystavujú v Obradnej miestnosti,ktorá sa nachádza v priestoroch Obecného úradu. Nedeľa 13. 4. 2014 od 14:30 - 17:00,  Pondelok - Utorok od 10:00 - 16:00,Streda  16. 4. 2014 od 10:00 - 12:00


   Krst knihy "Sprievodca obcou RASLAVICE ... s dôrazom na tradície ... "
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na Krst knihy "Sprievodca obcou RASLAVICE ... s dôrazom na tradície ..."
   spojený s kultúrnym programom „Už ftački śpivaju“, v rámci ktorého vystúpia: Dedinská folklórna skupina RASLAVIČAN, Ľudová hudba STANA BALÁŽA, Detský folklórny súbor RASLAVIČANÍK, Ľudová hudba MUZIKANCI RASLAVICKE, dňa 25.4.2014 o 19:00 hod. v Divadelná sála Domu kultúry v Raslaviciach.


   Verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach
   valentin

   Srdečne Vás pozývame na Verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční v stredu 2. apríla 2014 o 17:00 hod. v koncertnej sále ZUŠ v Raslaviciach. 


   Oznam

   Oznamujeme občanom, že v zmysle VZN obce  č. 3/2013 a 4/2013 – Prevádzkové poriadky pohrebísk v obci Raslavice je potrebné, aby na každé hrobové miesto bola uzatvorená Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku a zaplatený poplatok prenájom hrobového miesta podľa čl. XI. VZN 3/2013 a VZN 4/2013:Poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov je 20,00 €., Poplatok za obnovu hrobového miesta na ďalších 10 rokov je 20,00 €, Poplatok za prenájom miesta na výstavbu hrobky (jednohrob) na dobu 10 rokov je 25,00 €., Poplatok za obnovu miesta na hrobku (jednohrob) na dobu 10 rokov je 25,00 €.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2014 /piatok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program:1. Rekonštrukcia strechy objektu zberného dvora – havarijný stav., 2. Fitness centrum – pripomienkovanie projektovej dokumentácie, 3. Žiadosť o zníženie nájmu v priestoroch Zdravotného strediska., 4. Chodník v úseku rim.–kat. kostol – evanj. kostol – kláštor., 5. Zmluva o zámene pozemkov (Ing. Vladimír Fedorko)., 6. Predĺženie miestnej komunikácie – ul. Lúčna a plynovodnej siete.7. Rôzne.


   Prenájom budovy bývalého skladu MEDIKA
   valentin
   Obec Raslavice ponúka na prenájom budovu bývalého skladu MEDIKA na Toplianskej ulici v Raslaviciach. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s celkovou obstavanou plochou 1391 m2 a úžitkovou plochou 2640 m2 v Raslaviciach. tel.: 054/4792222, e-mail: obec@raslavice.sk. Viac informácii záujemcom poskytneme na Obecnom úrade

   Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014

   Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Raslavice, informácie o čase konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.


   Prvý reprezentačný Hornošarišský ples
   valentin
   Pozývame Vás na "Prvý reprezentačný Hornošarišský ples" dňa 1.2.2014 so začiatkom o 19: hod. do Domu kultúry. Predaj vstupeniek na Obecnom úrade, t.č. 0948 006 701.

   Novoročný koncert
   valentin

   Pozývame Vás na Novoročný koncert s ľudovou hudbou Muzikanci Raslavicke dňa 26.1.2014 v Dome kultúry Raslavice o 16: hod. Učinkujúci : Muzikanci Raslavické, ako hostia DFS Raslavičanik a FSk Torička, vstupné: dobrovoľné.


   Fašiangový ples
   valentin

   OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 18.1.2014. Predaj vstupeniek - Kultúrny dom, LIVE Sport bar, RAKYstav s.r.o. Raslavice, t.č. 0915 391 218.


   Raslavický občasník

   Najnovšie číslo Raslavického občasníka


   Prídte si zacvičiť- začíname po Vianociach 9.1.2014.

   Kde: telocvičňa ZŠ v Raslaviciach, Kedy cvičíme: Pondelok, Štvrtok: 18:30 hod. Vstup: 1 €. Pozn.: Treba si priniesť vlastnú karimatku a chuť cvičiť.


   Vianočná shou
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Vianočnú shou 18.12.2013 o 17:00 hod. v DK Raslaviciach.


   Merač rýchlosti
   valentin

   Od mesiaca október 2013 je pri vjazde do obce v smere od Bardejova osadený merač rýchlosti, ktorý bol zakúpený aj s prispením Nadácie Allianz vo výške 2 500,00 €


   Rady pre odberateľov zemného plynu

   Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., si Vás dovoľuje osloviť s informáciou o témach  „Rady pre odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenievysvetľuje pojem odberné plynové zariadenie a popisuje základné bezpečnostné zásady pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie. „Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynuvysvetľuje pojem neoprávnený odber zemného plynu, popisuje jeho hrozby pre bezpečnosť odberateľov plynu  a kroky ako mu predchádzať.


   Viacúčelové športové ihrisko - zmeny platné od 1.11.2013
   valentin

   Oznamujeme občanom zmenu správcu viacúčelového ihriska od 1.11.2013 - Obecný úrad Raslavice. Zodpovedná osoba: Arpád Husár, Toplianska 411/23, 086 41 Raslavice, tel.: 0904 239 037

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy